ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2552


การอบรมเรื่อง
สืบสานสายใย ภูมิไทยพื้นบ้าน


การอบรมเรื่อง
"จิตวิทยาการให้คำปรึกษาฯ"

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ป.1


การอบรมเรื่อง
ศิลปะกับครูสู่ห้องเรียน


Hp มาจัดกิจกรรม
ที่โรงเรียน

การประชุมโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพฯ

การฝึกอบรมระเบียบวินัย
ต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรม
วันไหว้ครู


การเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน


กิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 กลุ่มสาระ นักเรียน ชั้น ป.1


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 กลุ่มสาระ นักเรียน ชั้น ป.2


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 กลุ่มสาระ นักเรียน ชั้น ป.3


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาษาไทย ชั้น ป.4


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศิลปะ ชั้น ป.5


อบรมอาสาจราจร
นักเรียน ชั้น ม.2


การอบรมผู้นำเยาวชน
สาธารณสุขในโรงเรียน ม.2


อบรมสาธารณภัย และปฐมพยาบาล
นักเรียน ชั้น ม.3